Lễ Khởi công xây dựng Công ty Enzo Việt

Địa điểm tổ chức
Số lượng Khách mời
Thành phần Khách mời

                                                          
         

Quy mô Sự kiện