Lễ Khởi công xây dựng Cảng khách Hòn Gai

Địa điểm Tổ chức
Số lượng Khách mời
Thành phần Khách mời
                                                       


Quy mô Sự kiện